You are currently viewing Từ vựng tiếng Trung chủ đề Công ty ngoại thương

Từ vựng tiếng Trung chủ đề Công ty ngoại thương

Từ vựng tiếng Trung chủ đề

Ngoại thương

Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, không những là sự phát triển trong nước mà còn là sự gia nhập của các đối tác nước ngoài vào Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu đi nước ngoài. Từ đó, Ngoại thương trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc đưa nền kinh tế phát triển theo hướng toàn cầu hóa cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế.

Hôm nay, mời các bạn cùng TTB Chinese tham khảo một số từ vựng liên quan đến chủ đề ngoại thương nhé!

Ngoại thương là gì? Cơ hội việc làm ngành Ngoại thương

1 外销 wàixiāo bán ra nước ngoài
2 索赔淸单 suǒpéi qīngdān bản kê đòi bồi thường
3 贸易伙伴 màoyì huǒbàn bạn hàng
4 舱单 cāng dān bảng kê khai hàng hóa trên tàu (manifest)
5 报价 bàojià báo giá
6 卖方 màifāng bên bán
7 买方 mǎifāng bên mua
8 边境贸易 biānjìng màoyì biên mậu, mậu dịch biên giới
9 赔偿 péicháng bồi thường
10 装货口岸 zhuāng huò kǒu’àn cảng bốc dỡ, cảng chất hàng
11 装运港 zhuāngyùn gǎng cảng bốc hàng
12 船籍港 chuánjí gǎng cảng đăng ký (tàu thuyền)
13 到达港 dàodá gǎng cảng đến
14 交货港 jiāo huò gǎng cảng giao hàng
15 进口港 jìnkǒu gǎng cảng nhập khẩu
16 条约口岸 tiáoyuē kǒu’àn cảng theo hiệp ước
17 通商口岸 tōngshāng kǒu’àn cảng thông thương, cảng thương mại
18 自由港 zìyóugǎng cảng tự do
19 出发港 chūfā gǎng cảng xuất phát, cảng đi
20 承兑; 接受 chéngduì; jiēshòu chấp nhận (hối phiếu)
21 质量 zhìliàng chất lượng
22 进口限额制度 jìnkǒu xiàn’é zhìdù chế độ hạn ngạch nhập khẩu
23 出口限额制度 chūkǒu xiàn’é zhìdù chế độ hạn ngạch xuất khẩu
24 支付 zhīfù chi trả
25 易货支付 yì huò zhīfù chi trả bằng đổi hàng
26 现金支付 xiànjīn zhīfù chi trả bằng tiền mặt
27 信用支付 xìnyòng zhīfù chi trả bằng tín dụng
28 外贸指数 wàimào zhǐshù chỉ số ngoại thương
29 贸易战 màoyì zhàn chiến tranh thương mại (mậu dịch)
30 保险单; 保单 bǎoxiǎn dān; bǎodān chứng nhận bảo hiềm
31 (货物)品质证明书 (huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū chứng nhận chất lượng (hàng hóa)
32 产地证书; 原产地证明书 chǎndì zhèngshū; yuán chǎndì zhèngmíng shū chứng nhận xuất xứ
33 信汇 xìn huì chuyển tiền bằng thư
34 电汇 diànhuì chuyển tiền qua điện báo
35 贸易途径 màoyì tújìng con đường mậu dịch
36 县外贸公司 xiàn wàimào gōngsī công ty ngoại thương của huyện
37 市外贸公司 shì wàimào gōngsī công ty ngoại thương của thành phố
38 省外贸公司 shěng wàimào gōngsī công ty ngoại thương của tỉnh
39 国际贸易公司 guójì màoyì gōngsī công ty ngoại thương quốc tế
40 进出口公司 jìn chūkǒu gōngsī công ty xuất nhập khẩu
41 商品检索局 shāngpǐn jiǎnsuǒ jú cục kiểm nghiệm hàng hóa
42 外贸局 wàimào jú cục ngoại thương
43 进口商品目录 jìnkǒu shāngpǐn mùlù danh mục hàng nhập khẩu
44 出口商品目录 chūkǒu shāngpǐn mùlù danh mục hàng xuất khẩu
45 谈判代表 tánpàn dàibiǎo đại biểu đàm phán
46 价格谈判 jiàgé tánpàn đàm phán giá cả
47 贸易谈判 màoyì tánpàn đàm phán mậu dịch
48 特产品 tè chǎnpǐn đặc sản
49 交货地点 jiāo huò dìdiǎn địa điếm giao hàng
Ngoại thương là gì? Cơ hội việc làm ngành Ngoại thương
50 最惠国条款 zuìhuìguó tiáokuǎn điều khoản tối huệ quốc
51 贸易条件 màoyì tiáojiàn điều kiện mậu dịch
52 定价 dìngjià định giá
53 贸易代表团 màoyì dàibiǎo tuán đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại
54 代理商 dàilǐ shāng doanh nghiệp đại lý
55 制造商 zhìzào shāng doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất
56 出口商 chūkǒu shāng doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu
57 进出口商行 jìn chūkǒu shāngháng doanh nghiệp xuất nhập khẩu
58 索赔 suǒpéi đòi bồi thường
59 贸易竞争对手 màoyì jìngzhēng duìshǒu đối thủ cạnh tranh thương mại
60 定单 dìngdān đơn đặt hàng
61 长期定单 chángqí dìngdān đơn đặt hàng dài hạn
62 丝绸定货单 sīchóu dìnghuò dān đơn đặt hàng tơ lụa
63 支付货币 zhīfù huòbì đồng tiền thanh toán
64 结算货币 jiésuàn huòbì đồng tiền thanh toán
65 批发价 pīfā jià giá bán buôn (bán sỉ)
66 商品价格 shāngpǐn jiàgé giá cả hàng hóa
67 到岸价格 dào àn jiàgé giá cif (giá nhập khẩu đến cảng – giá bao gồm giá thành, phí bảo hiêm và cước vận chuyển)
68 离岸价格 lí àn jiàgé giá fob, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển
69 交货价格 jiāo huò jiàgé giá giao hàng
70 进口值 jìnkǒu zhí giá trị nhập khẩu
71 出口值 chūkǒu zhí giá trị xuất khẩu
72 优惠价格 yōuhuì jiàgé giá ưu đãi
73 货交承运人 (指定地点) huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) giao cho người vận tải (địa điểm chỉ định)
74 (启运港)船边 交货 (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò giao dọc mạn tàu
75 定期交货 dìngqí jiāo huò giao hàng định kỳ
76 远期交货 yuǎn qí jiāo huò giao hàng kỳ hạn, giao sau
77 仓库交货 cāngkù jiāo huò giao hàng tại kho
78 工厂交货 gōngchǎng jiāo huò giao hàng tại xưởng
79 船上交货 chuánshàng jiāo huò giao hàng trên tàu
80 近期交货 jìnqí jiāo huò giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần
81 边境交货 biānjìng jiāo huò giao tại biên giới
82 进口许可证 jìnkǒu xǔkě zhèng giấy phép nhập khẩu
83 出口许可证 chūkǒu xǔkě zhèng giấy phép xuất khẩu
84 工业品 gōngyè pǐn hàng công nghiệp
85 重工业品 zhònggōngyè pǐn hàng công nghiệp nặng
86 轻工业品 qīnggōngyè pǐn hàng công nghiệp nhẹ
87 进口商品 jìnkǒu shāngpǐn hàng hóa nhập khẩu
88 出口商品 chūkǒu shāngpǐn hàng hóa xuất khẩu
89 矿产品 kuàng chǎnpǐn hàng khoáng sản
90 进口项目 jìnkǒu xiàngmù hạng mục nhập khẩu
91 出口项目 chūkǒu xiàngmù hạng mục xuất khấu
92 外国商品 wàiguó shāngpǐn hàng ngoại
93 进口货物 jìnkǒu huòwù hàng nhập khẩu
94 农产品 nóngchǎnpǐn hàng nông sản
95 外国制造的 wàiguó zhìzào de (hàng) nước ngoài sản xuất
96 过境货物 guòjìng huòwù hàng quá cảnh
97 当地制造的 dāngdì zhìzào de (hàng) sản xuất ngay tại chồ
98 出口的制造品 chūkǒu de zhìzào pǐn hàng sản xuất xuất khẩu
99 工艺美术品 gōngyì měishù pǐn hàng thủ công mỹ nghệ
100 本国制造的 běnguó zhìzào de (hàng) trong nước sản xuất
101 中国制造的 zhōngguó zhìzào de (hàng) trung quốc sản xuất
102 出口货物 chūkǒu huòwù hàng xuất khẩu
土耳其与英国签署自由贸易协定,双边贸易额突破260亿美元--见道网
103 双边贸易协定 shuāngbiān màoyì xiédìng hiệp định mậu dịch song phương
104 发票; 发单; 装货淸单 fāpiào; fā dān; zhuāng huò qīngdān hóa đơn
105 假定发票, 形式发票 jiǎdìng fāpiào, xíngshì fǎ piào hóa đơn chiếu lệ
106 确定发票, 最终发票 quèdìng fāpiào, zuìzhōng fāpiào hóa đơn chính thức
107 领事发票, 领事签证发栗 lǐngshì fāpiào, lǐngshì qiānzhèng fā lì hóa đơn lãnh sự
108 临时发票 línshí fāpiào hóa đơn tạm thời
109 商业发票 shāngyè fāpiào hóa đơn thương mại
110 商品交易会: shāngpǐn jiāoyì huì: hội chợ giao dịch hàng hóa, hội chợ thương mại
111 汇票 Huìpiào hối phiếu
112 远期汇票 yuǎn qí huìpiào hối phiếu có kỳ hạn
113 跟单汇票 gēn dān huìpiào hối phiếu kèm chứng từ
114 跟单托受 gēn dān tuō shòu (hối phiếu) nhờ thu theo chứng từ
115 执票人汇票; 执票人票据 zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù hổi phiếu trả cho người cầm phiếu
116 光票 guāng piào hối phiếu trơn
117 互惠合同 hùhuì hétóng hợp đồng đôi bên cùng có lợi
118 购货合同 gòu huò hétóng hợp đồng mua hàng
119 外贸合同 wàimào hétóng hợp đồng ngoại thương
120 销售合同 xiāoshòu hétóng hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán
121 结算 jiésuàn kết toán, thanh toán
122 对外贸易区 duìwàimàoyì qū khu ngoại thương, khu vực thương mại nước ngoài
123 自由贸易区 zìyóu màoyì qū khu vực mậu dịch tự do
124 商品检验 shāngpǐn jiǎnyàn kiểm nghiệm hàng hóa
125 进口检验 jìnkǒu jiǎnyàn kiểm nghiệm nhập khẩu
126 出口检验 chūkǒu jiǎnyàn kiểm nghiệm xuất khẩu
127 进口管制 jìnkǒu guǎnzhì kiểm soát nhập khẩu
128 出口管制 chūkǒu guǎnzhì kiểm soát xuất khẩu
129 背书; 批单 bèishū; pī dān ký hậu
130 空白背书; 不记名背书 kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū ký hậu để trống
131 限制性背书 xiànzhì xìng bèishū ký hậu hạn chế
132 本票; 期票 běn piào; qí piào kỳ phiếu
133 商品检验费 shāngpǐn jiǎnyàn fèi lệ phí kiếm nghiệm hàng hóa
134 补偿贸易 bǔcháng màoyì mậu dịch bù trừ
135 转口贸易 zhuǎnkǒu màoyì mậu dịch chuyển khẩu
136 多边贸易 duōbiān màoyì mậu dịch đa phương
137 对外贸易 duìwàimàoyì mậu dịch đối ngoại, ngoại thương
138 海运贸易 hǎiyùn màoyì mậu dịch đường biên
139 易货贸易 yì huò màoyì mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng
140 有形贸易 yǒuxíng màoyì mậu dịch hữu hình
141 过境贸易 guòjìng màoyì mậu dịch quá cảnh
142 中介贸易 zhōngjiè màoyì mậu dịch qua trung gian
143 双边贸易 shuāngbiān màoyì mậu dịch song phương
144 国内贸易 guónèi màoyì mậu dịch trong nước
145 自由贸易 zìyóu màoyì mậu dịch tự do
146 无形贸易 wúxíng màoyì mậu dịch vô hình
147 进口额 jìnkǒu é mức nhập khẩu
148 出口额 chūkǒu é mức xuất khẩu
149 谈判人 tánpàn rén người đàm phán
150 发货人 fā huò rén người gửi hàng
151 收货人 shōu huò rén người nhận hàng
152 批发商 pīfā shāng nhà buôn sỉ, nhà phân phối
153 间接进口 jiànjiē jìnkǒu nhập khẩu gián tiếp
154 免税进口 miǎnshuì jìnkǒu nhập khẩu miễn thuế
155 直接进口 zhíjiē jìnkǒu nhập khẩu trực tiếp
156 入超, 逆差 rù chāo, nìchā nhập siêu
半个月贸易逆差达逾13 亿美元
157 贸易逆差 màoyì nìchā nhập siêu, thâm hụt thương mại, thâm hụt mậu dịch
158 贸易大国 màoyì dàguó nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch)
159 进口国 jìnkǒu guó nước nhập khẩu
160 出口国 chūkǒu guó nước xuất khẩu
161 货物保管费 huòwù bǎoguǎn fèi phí bảo quản hàng hóa
162 货物运费 huòwù yùnfèi phí vận chuyển hàng hóa
163 检验合格证书 jiǎnyàn hégé zhèngshū phiếu chứng nhận kiểm nghiệm
164 商品检验证明书 shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa
165 装箱单; 包装清单; 花色码单 zhuāng xiāng dān; bāozhuāng qīng dān; huāsè mǎ dān phiếu đóng gói
166 (承运人的)发货通知书; 托运单; 寄售通知书 (chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū; tuōyùn dān; jìshòu tōngzhī shū phiếu gửi hàng
167 支付方式 zhīfù fāngshì phương thức chi trả
168 交货方式 jiāo huò fāngshì phương thức giao hàng
169 进口方式 jìnkǒu fāngshì phương thức nhập khẩu
170 结算方式 jiésuàn fāngshì phương thức thanh toán
171 出口方式 chūkǒu fāngshì phương thức xuất khẩu
172 规格 guīgé quy cách
173 畜产品 xù chǎnpǐn sản phâm chăn nuôi
174 土产品 tǔ chǎnpǐn sản phẩm địa phương
175 支票 zhīpiào séc, chi phiếu
176 旅行支票 lǚxíng zhīpiào séc du lịch
177 划线支票 huá xiàn zhīpiào séc gạch chéo
178 特别划线支票 tèbié huá xiàn zhīpiào séc gạch chéo đặc biệt
179 普通划线支票 pǔtōng huá xiàn zhīpiào séc gạch chéo thông thường
180 记名支票; 指定人支票 jìmíng zhīpiào; zhǐdìng rén zhīpiào séc theo lệnh
181 保付支票; 保兑支票 bǎo fù zhīpiào; bǎo duì zhīpiào séc xác nhận
182 数量 shùliàng số lượng
183 合同的终止 hétóng de zhōngzhǐ sự chấm dứt hợp đồng
184 合同的签订 hétóng de qiāndìng sự ký kết hợp đồng
185 合同的违反 hétóng de wéifǎn sự vi phạm hợp đồng
186 商标名 shāngbiāo míng tên thương hiệu
187 外贸逆差 wàimào nìchā thâm hụt ngoại thương
188 贸易顺差 màoyì shùnchā thặng dư mậu dịch
189 外贸顺差 wàimào shùnchā thặng dư ngoại thương
190 多边结算 duōbiān jiésuàn thanh toán đa phương
191 国际结算 guójì jiésuàn thanh toán quốc tế
192 双边结算 shuāngbiān jiésuàn thanh toán song phương
193 现金结算 xiànjīn jiésuàn thanh toán tiền mặt
194 信用卡 xìnyòngkǎ thẻ tín dụng
195 海外市场 hǎiwài shìchǎng thị trường ngoài nước
196 进口市场 jìnkǒu shìchǎng thị trường nhập khẩu
197 国际市场 guójì shìchǎng thị trường quốc tế
198 世界市场 shìjiè shìchǎng thị trường thế giới
199 出口市场 chūkǒu shìchǎng thị trường xuất khẩu
200 交货时间 jiāo huò shíjiān thời gian giao hàng
201 索赔期 suǒpéi qí thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường
202 信用证; 信用状 xìnyòng zhèng; xìnyòng zhuàng thư tín dụng
203 跟单信用证 gēn dān xìnyòng zhèng thư tín dụng chứng từ
204 可撤销的信用证 kě chèxiāo de xìnyòng zhèng thư tín dụng có thể hủy ngang
205 红条款信用证 hóng tiáokuǎn xìnyòng zhèng thư tín dụng điều khoản đỏ
206 对开信用证 duì kāi xìnyòng zhèng thư tín dụng đối ứng
207 备用信用证 bèiyòng xìnyòng zhèng thư tín dụng dự phòng
208 背对背信用证; 转开信用证 bèiduìbèi xìnyòng zhèng; zhuǎn kāi xìnyòng zhèng thư tín dụng giáp lưng
209 不可撤销的信用证 bùkě chèxiāo de xìnyòng zhèng thư tín dụng không thể hủy ngang
210 不可撤销的无追索权信用证 bùkě chèxiāo de wú zhuī suǒ quán xìnyòng zhèng thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi
211 回复信用证; 循环伯用证 huífù xìnyòng zhèng; xúnhuán bó yòng zhèng thư tín dụng tuần hoàn
212 进口税 jìnkǒu shuì thuế nhập khẩu
213 转口税 zhuǎnkǒu shuì thuế quá cảnh
214 出口税 chūkǒu shuì thuế xuất khẩu
215 进口贸易 jìnkǒu màoyì thương mại nhập khẩu
216 互惠贸易 hùhuì màoyì thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu
217 出口贸易 chūkǒu màoyì thương mại xuất khấu
218 货物清单 huòwù qīng dān tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa
219 进口总值 jìnkǒu zǒng zhí tổng giá trị nhập khẩu
220 出口总值 chūkǒu zǒng zhí tổng giá trị xuất khẩu
221 外贸总额 wài mào zǒng’é tổng kim ngạch ngoại thương
222 边境贸易屮心 biānjìng màoyì chè xīn trung tâm mậu dịch biên giới
223 国际贸易屮心 guójì màoyì chè xīn trung tâm mậu dịch quốc tế
224 世界贸易中心 shìjiè màoyì zhōngxīn trung tâm mậu dịch thế giới
225 外贸中心 wài mào zhōngxīn trung tâm ngoại thương
226 贸易中心 màoyì zhōngxīn trung tâm thương mại
227 最惠国待遇 zuìhuìguó dàiyù ưu đãi tối huệ quốc
228 集装箱货运 jízhuāngxiāng huòyùn vận chuyển hàng bằng container
229 提(货)单 tí (huò) dān vận đơn (b/l)
230 联运提单 liányùn tídān vận đơn chở suốt
231 间接出口 jiànjiē chūkǒu xuất khẩu gián tiếp
232 直接出口 zhíjiē chūkǒu xuất khẩu trực tiếp
233 出超 chū chāo xuất siêu

 

美国去年对中国贸易逆差创历史新高

 

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời