Phân biệt 遗忘 và 忘记

Phân biệt 遗忘 và 忘记 遗忘 [Động từ] - Quên; quên sạch; quên mất, quên lãng, lãng quên. 爱情、骄傲、欲望和热情已经被遗忘了。 在象银行这样一个素来十分洁净的地方,竟会撞见一处肮脏的,被人遗忘的死角,使他感到十分惊讶。 活跃在运动场上的运动员是那样的名扬遐尔,而一旦结束了体育生涯,就很快被人们所遗忘,这是不足为怪的。 Àiqíng, jiāo'ào, yùwàng hé rèqíng yǐjīng bèi yíwàngle. Zài…

Continue ReadingPhân biệt 遗忘 và 忘记