Phân biệt 深奥 và 深邃

Phân biệt 深奥 và 深邃 深奥  [Tính từ] - Sâu sắc; sâu xa; huyền bí (đạo lí, hàm ý) 他认为这里面有深奥的哲理。 这是一本深奥的书。 从来没有人能把一段经文讲解得这么玄妙深奥。 Tā rènwéi zhè lǐmiàn yǒu shēn'ào de zhélǐ.…

Continue ReadingPhân biệt 深奥 và 深邃