Phân biệt 挥手 – 挥舞 – 挥洒 – 挥动

Phân biệt 挥手 - 挥舞 - 挥洒 - 挥动 挥手 [Động từ] - Vung tay; khua tay; vẫy tay; vẫy chào. 警察挥手让我们继续前进。 他不以为然地挥挥手。 她拐弯时向我挥了挥手。 Jǐngchá huīshǒu ràng wǒmen jìxù qiánjìn.…

Continue ReadingPhân biệt 挥手 – 挥舞 – 挥洒 – 挥动