Phân biệt 房间 – 房子 – 房屋 – 屋子

Phân biệt 房间 - 房子 - 房屋 - 屋子  房屋 [Danh từ] - Nhà cửa. Tên gọi chung, tổng thể về căn nhà, căn hộ. 他完全更改了房屋的设计。 房屋潮湿、肮脏可滋生疾病。 地震是房屋倒塌的起因。 Tā wánquán…

Continue ReadingPhân biệt 房间 – 房子 – 房屋 – 屋子