Phân biệt 差别 và 区别

Phân biệt 差别 và 区别 差别 [Danh từ] - Khác biệt; sai lệch; chênh lệch; sai khác. Nhấn mạnh hình thái hoặc nội dung không giống nhau. 没有多大差别,完全一样。 调查结果表明各种意见差别很大。 这最后一个差别极其重要。…

Continue ReadingPhân biệt 差别 và 区别