Phân biệt 叮咛 – 吩咐 – 叮嘱 – 嘱咐

Phân biệt 叮咛 - 吩咐 - 叮嘱 - 嘱咐 叮咛  [Động từ] - Dặn dò; dặn đi dặn lại; căn dặn, nhắc nhở. 她一再叮咛儿子不要和任何人讲这事。 妈妈叮咛孩子要守规矩。 父亲一举手一投足比他的千叮咛万嘱咐更有分量。 Tā yīzài dīngníng érzi…

Continue ReadingPhân biệt 叮咛 – 吩咐 – 叮嘱 – 嘱咐