Những giới từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 2)

NHỮNG GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG TRUNG (PART 2) 3. Giới từ chỉ đối tượng, phạm vi: 对、对于、给、跟、关于、和、连 (1)对:duì (đối với, về) 对这件事我不确定。 Duì zhè jiàn shì wǒ bù…

Continue ReadingNhững giới từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 2)