Những giới từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 1)

NHỮNG GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG TRUNG (PART 1)

* Đặc điểm ngữ pháp: không thể trùng điệp, không thể dùng độc lập, thường không dùng ở dạng câu hỏi chính phản, giới từ bình thường không thể thêm 着,了,过.

* Phân loại:

1. Giới từ chỉ thời gian, địa điểm, phương hướng: 从、向、当、到、往、顺着

1)从:Cóng (Từ)
从今天开始,我们不能再依赖别人了。
Cóng jīntiān kāishǐ, wǒmen bùnéng zài yīlài biérénle.
Từ hôm nay trở đi, chúng ta không thể dựa dẫm vào người khác nữa.

(2)向:Xiàng
他向妈妈要新铅笔。
Tā xiàng māmā yào xīn qiānbǐ.
Cậu bé xin mẹ một cây bút chì mới.

(3)当:Dāng (Khi)
当我回到家的时候,他已经走了。
Dāng wǒ huí dàojiā de shíhòu, tā yǐjīng zǒule.
Khi tôi về đến nhà, anh ấy đã đi mất rồi.

(4)到:Dào (Đến)
你学到哪儿了?
Nǐ xué dào nǎ’erle?
Bạn học đến đâu rồi.

(5)往:Wǎng (Hướng tới)
往前走别回头。
Wǎng qián zǒu bié huítóu.
Đi về phía trước, đừng ngoảnh lại.

(6)顺着:Shùnzhe
我们就顺着这条小路走,走到哪儿就算哪儿。
Wǒmen jiù shùnzhe zhè tiáo xiǎolù zǒu, zǒu dào nǎ’er jiùsuàn nǎ’er.
Chúng ta cứ men theo đường này đi, đi đến đâu hay đến đó.

2. Giới từ chỉ cách thức, phương pháp, căn cứ: 按照、按、根据、用、通过、凭、靠

(1)按照:Ànzhào (Theo, dựa theo)
请同学们按照要求回答下列问题。
Qǐng tóngxuémen ànzhào yāoqiú huídá xiàliè wèntí.
Mời các bạn dựa theo yêu cầu trả lời các câu hỏi sau.

(2)按:Àn (Theo, dựa theo)
我们都按时完成了老师交给我们的任务。
Wǒmen dōu ànshí wánchéngle lǎoshī jiāo gěi wǒmen de rènwù.
Chúng tôi đều hoàn thành nhiệm vụ thầy giao cho mình đúng giờ.

(3)根据:Gēnjù (Theo, căn cứ)
他根据这个理论作出了结论。
Tā gēnjù zhège lǐlùn zuò chū liǎo jiélùn.
Anh ấy căn cứ theo lý luận này mà đưa ra kết luận.

(4)用:Yòng (Dùng)
人生的温暖不是用钱来计算的。
Rénshēng de wēnnuǎn bùshì yòng qián lái jìsuàn de.
Sự ấm áp của cuộc sống không thể tính toán bằng tiền bạc.

(5)通过:Tōngguò (Thông qua)
你可以通过电话与我联系。
Nǐ kěyǐ tōngguò diànhuà yǔ wǒ liánxì.
Bạn có thể liên hệ với tôi qua điện thoại.

(6)凭:Píng (Dựa vào)
你凭什么骂我呀?
Nǐ píng shénme mà wǒ ya?
Bạn dựa vào cái gì mà mắng tôi?

仅凭希望而活的人,将在绝望中死去。
Jǐn píng xīwàng ér huó de rén, jiàng zài juéwàng zhōng sǐqù.
Những người chỉ sống bằng hy vọng thường sẽ chết trong tuyệt vọng.

(7)靠:Kào (dựa vào)
祖国的优秀文化要靠我们来传承。
Zǔguó de yōuxiù wénhuà yào kào wǒmen lái chuánchéng.
Văn hóa tuyệt vời của tổ quốc phải dựa vào chúng ta để chuyển giao.

小嫣

Trả lời