Tập hợp từ vựng tiếng Trung theo các chủ đề thường dùng trong giao tiếp hàng ngày.