So sánh các từ đồng nghĩa trong tiếng trung, các trường hợp sử dụng