Hư từ chính là những phó từ, liên từ, giới từ, trợ từ, thán từ mà chúng ta sử dụng hằng ngày trong giao tiếp, trong diễn đạt.