Những giới từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 2)

NHỮNG GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG TRUNG (PART 2) 3. Giới từ chỉ đối tượng, phạm vi: 对、对于、给、跟、关于、和、连 (1)对:duì (đối với, về) 对这件事我不确定。 Duì zhè jiàn shì wǒ bù…

Continue ReadingNhững giới từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 2)

Những phó từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 1)

NHỮNG PHÓ TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG TRUNG (PART 1) 1. Phó từ chỉ phạm vi: (1)只:zhǐ (chỉ) 当年我离开家的时候,只有十六岁。 Dāngnián wǒ líkāi jiā de shíhòu, zhǐyǒu shíliù suì. Năm đó…

Continue ReadingNhững phó từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 1)